Privacystatement Omroep ZWART

Privacy en cookie statement Omroep ZWART – versie 1.1, 7 september 2020

Omroep ZWART neemt privacy bijzonder serieus en zorgt dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de persoonsgegevens die we van jou verzamelen. We verwerken je persoonsgegevens enkel in overeenstemming met de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en zullen jouw data nooit verkopen aan derde partijen. Omroep ZWART verwerkt persoonsgegevens om verschillende redenen. In dit privacy en cookie statement staat omschreven welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom we dit doen, hoe we hiermee omgaan en wat jouw rechten zijn.

Welke persoonsgegevens verzamelt Omroep ZWART?

Omroep ZWART verzamelt van haar leden de volgende persoonsgegevens:

  • Volledige naam;

  • Geboortedatum; 

  • Adres;

  • Geslacht (m/v/x) zoals vermeld in je paspoort;

  • Lidmaatschapsnummer;

  • E-mailadres;

  • Telefoonnummer;

  • Informatie over betalingstransacties. 

Indien je contact opneemt met Omroep ZWART verzamelen wij de gegevens die je ons zelf verstrekt.

Ook van donateurs van Omroep ZWART die niet ook lid zijn van de omroep verzamelen we (een deel van) deze persoonsgegevens.

Sommige gegevens worden daarnaast automatisch verzameld op het moment dat je onze website bezoekt. Dit gebeurt door middel van cookies. Meer informatie hierover kun je vinden in het cookie statement in artikel 9.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Omroep ZWART verzamelt gegevens op basis van de volgende grondslagen:

  • Om een overeenkomst met jou te sluiten en uit te voeren;

  • In verband met een gerechtvaardigd belang dat Omroep ZWART heeft;

  • In sommige gevallen op basis van jouw toestemming;

  • In verband met een wettelijke verplichting.

Op basis van deze grondslagen verwerkt Omroep ZWART persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om je lidmaatschap of donatie te verwerken en een lidmaatschapsovereenkomst af te sluiten;

  • Voor de inning, administratie en controle van lidmaatschapsgelden of donaties;

  • Om te kunnen controleren en aan te tonen dat door de leden contributie is betaald;

  • Om contact met je te hebben en je op de hoogte te houden van ontwikkelingen;

  • Om je uit te nodigen voor events of acties die wij organiseren;

  • Om je de Omroep ZWART nieuwsbrief te sturen en je op de hoogte te houden van events en acties (tenzij je ons hebt laten wie deze niet te willen ontvangen);

  • Om je relevante informatie en advertenties op de website of social media te laten zien;

  • Om onze website optimaal te laten functioneren en te verbeteren;

  • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen op grond van de Mediawet;

  • In verband met statistische doeleinden, zodat we beter begrijpen wie onze doelgroep is.

Deelt Omroep ZWART persoonsgegevens met derde partijen?

In sommige gevallen delen wij persoonsgegevens met derde partijen. Dit zijn bijvoorbeeld de bedrijven die Omroep ZWART heeft ingeschakeld voor de uitvoering van de betaling van het lidmaatschapsgeld en donaties, de ledenadministratie en ICT-leveranciers. In verband met de verplichte ledentelling op grond van de Mediawet kunnen gegevens daarnaast eens per vijf jaar worden gedeeld met het Commissariaat voor de Media (CvdM). Het CvdM verwerkt persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de ledentelling. Al deze partijen gaan vertrouwelijk om met je persoonsgegevens. Zij zullen persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan die in dit privacy statement zijn omschreven en zorgen voor passende beveiligingsmaatregelen.

Omroep ZWART deelt persoonsgegevens meestal alleen met partijen binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Indien gegevens wel worden gedeeld buiten de EER doet Omroep ZWART dit alleen met landen waarvan de Europese Commissie heeft besloten dat deze een passend beschermingsniveau bieden of via andere beschermingsmaatregelen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Omroep ZWART bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden die zijn benoemd in dit privacy statement. In beginsel zullen gegevens niet langer worden bewaard dan tot twee jaar na de beëindiging van het lidmaatschap. Bepaalde gegevens kunnen langer bewaard worden in verband met een wettelijke verplichting. Zo is Omroep ZWART verplicht gegevens in verband met de financiële administratie zeven jaar te bewaren.

Hoe worden je persoonsgegevens beveiligd?

Omroep ZWART zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Zo maakt Omroep ZWART gebruik van beveiligde servers om je gegevens op te slaan en hebben wij afspraken gemaakt over beveiligingsmaatregelen met derde partijen waarmee we jouw persoonsgegevens delen.

Wat zijn je rechten onder de AVG?

De AVG geeft eenieder wiens persoonsgegevens worden verwerkt de volgende rechten. Hiertoe kan je een schriftelijk verzoek bij ons doen via de contactgegevens die zijn vermeld in artikel 7.

  • Je hebt recht op inzage in je persoonsgegevens en het recht om correctie of (in een aantal gevallen) verwijdering van je persoonsgegevens te vragen.

  • In het geval dat je gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn kan je een verzoek doen om je gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

  • Je hebt het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat je je gegevens ontvangt op een manier waarop de gegevens makkelijk kunnen worden doorgegeven aan een andere organisatie.

  • Je kunt daarnaast een verzoek doen tot de beperking van het verwerken van je gegevens of daartegen bezwaar maken.

  • Je hebt te allen tijde het recht om je af te melden voor nieuwsbrieven en om toestemming in te trekken voor andere verwerkingen van jouw gegevens waarvoor je ons toestemming hebt verleend; 

  • Tot slot heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de manier waarop wij je gegevens verwerken.

Heb je vragen of een klacht?

Indien je vragen hebt over dit privacy statement, over hoe wij omgaan met persoonsgegevens of heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens, dan kun je contact opnemen met Omroep ZWART via de onderstaande gegevens.

Vereniging Omroep ZWART
Van Diemenstraat 164
1013 CN Amsterdam
KvK: 78383420

E-mailadres: klachten@omroepZWART.nl

Wijzigingen aan dit privacy statement

Omroep ZWART kan dit privacy statement indien nodig wijzigen. Het is daarom verstandig dit privacy statement regelmatig te bekijken. Het meest recente privacy statement zal altijd te vinden zijn op de website van Omroep ZWART (www.omroepZWART.nl). Bij grote veranderingen zal je door Omroep ZWART op de hoogte worden gesteld.

Cookie statement

Als je de website www.omroepZWART.nl bezoekt worden er cookies geplaatst. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die je computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je onze website bezoekt. Omroep ZWART verzamelt functionele en analytische cookies. In het geval dat er met de cookies persoonsgegevens worden verzameld, gebeurt dit in overeenstemming met het privacy statement. 

Functionele cookies

Functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website te laten functioneren en te beveiligen. Deze cookies kunnen daarom niet uitgeschakeld worden. Met deze cookies worden bijvoorbeeld de scherminstellingen die gebruikt moeten worden bepaald en kunnen je inloggegevens worden opgeslagen. 

Voor de uitvoering van betalingstransacties via de website (voor de inning van lidmaatschapsgeld of donaties) worden cookies van onze payment provider Mollie (www.mollie.nl) gebruikt. Via deze cookies krijgt Mollie toegang tot persoonsgegevens (zoals transactie data, informatie over betalingsmethodes en naam- en adresgegevens) die nodig zijn om betalingen te kunnen uitvoeren en te controleren, voor authenticatiedoeleinden en om fraude te voorkomen.  

Analytische cookies

Analytische cookies worden gebruikt om het gedrag van bezoekers op de website te analyseren, zodat de website verbeterd kan worden. Zo kan het gebruiksgemak van de website worden verhoogd. 

Met analytische cookies wordt onder meer bijgehouden:

  • Hoeveel bezoekers de website heeft;

  • Welke pagina’s op de website worden bezocht;

  • Hoe lang bezoekers zich op deze pagina’s bevinden;

  • De volgorde van het bezoeken van de pagina’s;

  • Welke internetbrowser je gebruikt;

  • Of je een webpagina opent vanuit een mail, zoals de nieuwsbrief.

Voor het plaatsen van deze cookies worden Google Analytics en Facebook Pixel gebruikt. 

Wanneer je meer wilt weten over hoe derde partijen omgaan met persoonsgegevens verwijzen we je door naar het privacy statement van deze partijen:

Mollie: https://www.mollie.com/nl/privacy

Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens in verband met de ledentelling 2020

Het Commissariaat voor de Media (hierna: ‘het Commissariaat’ of ‘wij’) verwerkt persoonsgegevens
geleverd door omroepverenigingen in het kader van artikel 2.27 van de Mediawet 2008 (hierna: ‘de
Verwerking’). In dit document informeren wij de omroepverenigingen over de wijze waarop wij
voldoen aan de op ons rustende verplichtingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(vo. 2016/679, hierna: ‘AVG’).

1. Verantwoordelijke
Het Commissariaat is ten aanzien van de Verwerking enig verwerkingsverantwoordelijke zoals
gedefinieerd in de AVG. Dat betekent onder meer dat exclusief het Commissariaat feitelijke
zeggenschap heeft over het doel en keuze van de middelen van de Verwerking. Wij nemen
beslissingen over zaken als het gebruik van ledengegevens, de bewaartermijn van de
persoonsgegevens en het verstrekken van persoonsgegevens aan derden.

2. Geen verwerkersrelatie
In het kader van de Verwerking verwerken noch het Commissariaat noch de omroepverenigingen
persoonsgegevens ten behoeve van de ander. Beide partijen zijn aan te merken als aparte
zelfstandige verwerkingsverantwoordelijken.

3. Doel
Het Commissariaat verricht de Verwerking uitsluitend ten behoeve van de ledentelling zoals bepaald
in artikel 2.27 van de Mediawet 2008. Hieronder worden tevens begrepen het uitvoeren van
testen (voorafgaande proefbestanden) en aanvullende steekproeven of tellingen.

4. Derde partijen
Wij delen de persoonsgegevens enkel met derde partijen voor zover wij dit noodzakelijk achten in
het kader van het Doel. Hierbij kan in het bijzonder worden gedacht aan dienstverleners op het
gebied van software en hosting. Daarnaast kunnen wij de persoonsgegevens verstrekken aan een
derde partij zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor
zover daartoe een wettelijke of rechterlijke verplichting bestaat.

5. Bewaartermijn
Het Commissariaat zal de persoonsgegevens opslaan en bewaren voor zolang dat nodig is in het
kader van de Verwerking. Zodra wij hebben vastgesteld dat het onder lid 3 hierboven genoemde
Doel is gerealiseerd, zullen wij overgaan tot definitieve vernietiging van de persoonsgegevens. Wij
gaan er hierbij vanuit dat de omroepverenigingen altijd in bezit blijven van een eigen kopie van alle
geleverde gegevens.
Het Commissariaat zal ondanks het realiseren van het Doel niet per ommegaande tot vernietiging
van de persoonsgegevens overgaan als daar gerechtvaardigde redenen voor bestaan. De
betreffende omroepvereniging zal hierover worden geïnformeerd. Als gerechtvaardigde redenen
kunnen worden aangemerkt lopende of aangekondigde bestuursrechtelijke procedures (mede)
aangaande de Verwerking (bijvoorbeeld bezwaar, beroep, verzoek tot handhaving of Wob), dan
wel het moeten nakomen van een wettelijke of rechterlijke verplichting.

6. Beveiliging
Het Commissariaat neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ter
bescherming van de persoonsgegevens, rekening houdend met de aandachtspunten zoals
genoemd in artikel 32 van de AVG. Wij hebben hiertoe onder andere acht geslagen op de te
mitigeren risico’s, de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen.
De toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot enkele werknemers van het Commissariaat
die een geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend. Zij hebben uitsluitend toegang tot de
persoonsgegevens voor zover dat nodig is voor hun werkzaamheden. Toegang tot de
persoonsgegevens kan enkel worden verkregen na authenticatie van de betreffende persoon.
Het Commissariaat zal de persoonsgegevens enkel opslaan op eigen servers of op gecertificeerde
servers van derden binnen de Europese Economische Ruimte.

7. Verzoeken betrokkenen
Indien het Commissariaat (rechtstreeks) verzoeken ontvangt van betrokkenen om uitoefening van
hun rechten (bijvoorbeeld inzage, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens), dan zal
uitsluitend het Commissariaat deze verzoeken overwegen en daar al dan niet gevolg aan geven.
Hierover zal de omroepvereniging niet worden geïnformeerd, tenzij daarvoor toestemming is
gegeven vanuit de betrokkene of een andere rechtsgrond bestaat.

8. Datalek
Indien er een inbreuk heeft plaatsgevonden in verband met de persoonsgegevens zullen wij dit zo
spoedig mogelijk melden bij de toezichthoudende autoriteit en/of betrokkenen, tenzij het niet
waarschijnlijk is dat de inbreuk een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van betrokkenen. Wij
stellen ook de omroepverenigingen hiervan op de hoogte, voor zover de inbreuk heeft
plaatsgevonden ten aanzien van door hen geleverde persoonsgegevens.

9. Functionaris
Het Commissariaat heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangewezen:
Mieke de Vos
035 773 77 00
cvdm@cvdm.nl